O nás

Naše škola se nachází na severním okraji Brna, na sídlišti Lesná. V pěti třídách vzděláváme celkem 119 dětí. Ke každému dítěti se snažíme přistupovat individuálně, respektujeme jeho osobnost. Proto také pracujeme s dětmi individuálně nebo v malých skupinách. Říká se, že „děti myslí rukama“, proto jsou tvořivé činnosti běžnou součástí dne v MŠ Brechtova.

Realizujeme projekt „Podpora zdraví v MŠ“, který byl schválen 20.11.1998 v konkurzním řízení v Praze a zařazen do sítě Mateřských škol podporujících zdraví v ČR. Pravidelně předkládáme zpracovaný vlastní Školní vzdělávací program, který má poslední certifikát ke dni 1.9.2017 s platností do 31.8.2020 s názvem „Společně poznáváme svět“.

Jelikož máme vlastní keramickou pec, často s dětmi tvoříme z keramické hlíny a hotové výrobky dětem v peci vypalujeme, aby si je mohly odnést domů. Snažíme se pracovat na základě prožitkového učení, rozvíjet děti po fyzické i psychické stránce. S dětmi často zpíváme, hrajeme divadlo a sportujeme. Děti mají také možnost probrat s kamarády své zážitky a pocity v tzv. komunitních kruzích.

K dispozici máme velkou školní zahradu se vzrostlou vegetací a herními prvky, které průběžně obnovujeme s pomocí rodičů. Na zahradě je 5 pískovišť a  spousta hraček, s kterými si děti můžou na písku hrát. Našim cílem je vytvoření přírodní zahrady. Děti se v současnosti starají o několik záhonků, na kterých si pěstují vlastní jahody a několik druhů zeleniny.

Paní kuchařky nabízejí dětem zdravou stravu z vlastní školní kuchyně, zároveň dětem podávají zeleninu a ovoce každý den.

Několikrát do roka se na zahradě scházíme s rodinami dětí při našich školních akcích – např. na podzimním Dýňování nebo letním Táboráku. Za pomoci dětí a rodičů také vydáváme školní časopis Brechtík.

Své dotazy ohledně Vašich dětí Vám rády zodpoví paní učitelky ve svých konzultačních hodinách.

Naším záměrem je, aby od nás dítě odcházelo maximálně rozvinuto na základě svých možností a zájmů  po stránce tělesné, psychické, sociální a duchovní, aby mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život ve zdraví na demokratických principech.

Informace o školním kurikulu, řádu a další, naleznete v dokumentech ke stažení.

 • Logopedie

V naší mateřské škole máte možnost konzultace s logopedem v oblasti vývoje řeči vašeho dítěte.

Nabízíme:

 • jednorázové konzultace
 • pravidelné konzultace a cvičení

Logopedie probíhá ve školní knihovně v prvním patře. Knihovna je přístupná z haly mezi třídami Ptáčci a Motýlci

(Během rekonstukce schodiště průchodem umývárnou mezi třídami Ptáčci a Koťátka).

V případě, že budete mít zájem o konzultaci, prosíme o včasnou domluvu předem s paní logopedkou.

Telefonní číslo:  777 959 203


 • ESS

CO JSOU TO EDUKATIVNĚ- STIMULAČNÍ SKUPINKY?

V 10 lekcích budeme hravou formou rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro rozvoj čtení, psaní i počítání. K tomu, aby se dítě naučilo správně číst, psát a počítat je zapotřebí souhry celé řady funkcí, které si z metodických důvodů můžeme rozdělit do několika oblastí:

JEMNÁ MOTORIKA, GRAFOMOTORIKA, ŘEČ, MYŠLENÍ, SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ, ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ, PROSTOROVÁ ORIENTACE, POČETNÍ PŘEDSTAVY


 • Škola v přírodě

Každoročně připravujeme pro děti, které již zvládnou vícedenní odloučení od rodiny, školku v přírodě. Navštěvujeme krásné prostředí Žďárkých vrchů, kde si společně s dětmi užíváme spoustu zábavných aktivit na čerstvém vzduchu.

Termín letošní ŠVP:

20.04.2020 – 24.04.2020

Naše MŠ má k dispozici velkou školní zahradu. V současné době se ji snažíme renovovat.

Nadchla nás především představa přírodní zahrady. Tu se postupem času snažíme realizovat.

Posupem času by měly přibývat nejrůznější zahradní prvky, které  budou obohacovat hru dětí a jejich  poznávání světa.  Aby naše zahrada byla co nejhezčí, nechali jsme si vypracovat projekt s návrhy, čím bychom mohli naši zahradu obohatit.

Doposud jsme zrealozovali za pomoci rodičů a přátel školy:

 • smyslový chodníček
 • herní prvky pro děti (houpadlo, autíčko, kladina, skluzavka, vláček)
 • vyvýšené záhony na pěstování nejrůznějších rostlin
 • ovocné stromky rybízu
 • povrchové úpravy terénu (kopce, hlínoviště, nové terasy)
 • pítka pro ptáčky
 • hmyzí domeček
 • současně průběžně obnovujeme hračky na pískoviště

Projekt k nahlédnutí

Zapojení do projektů

Další projekty MŠ

spz_ms_barevne_logo.jpg

Jako mateřská škola podporující zdraví, chápeme zdraví jako pocit osobní spokojenosti a harmonie, nejenom nepřítomnost nemoci. Naším cílem je vést děti k úctě ke zdraví fyzickému i psychickému, ke zdravým sociálním vztahům a k vztahu k přírodě, a současně je učit praktickým dovednostem chránícím zdraví.

osvědčení Škola podporující zdraví

Naše mateřská škola spolupracuje s MU při rozvoji a vzdělávání pedagogů. Umožňujeme tak studentům pedagogické fakulty lépe propojit teoretické znalosti nabité studiem s praxí.

Leták v pdf ke stažení zde:  fakultní škola

Mrkvička je síť mateřských a základních škol, které se zaměřují na ekologickou výchovu. Cílem je podporovat rovoj ekologické výchovy ve školách a to především formou komunikace a spolupráce pedagogů s odborníky a ekologickou výchovu a výměnou zkušeností.

Projekt Mrkvička spadá pod  Školské zařízení pro enviromentální vzdělávání Lipka

Můžete využít možnost sběru elektroodpadu v naší školce!

 Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak dětem a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír a plast, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v hale školy. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.  

zelena_firma_a4

8_banner_ppds_skola-zapojena_468x60

Cílem projektu je digitalizace škol, zvýšení využívání informačních technologií ve školách a jejich dlouhodobá podpora ze strany neziskových organizací a soukromého sektoru.

Cíle programu

 • podpora využívání digitálních vzdělávacích technologií a obsahu ve výuce
 • podpora aktivních škol, ředitelů a učitelů
 • popularizace digitalizace mezi učiteli, žáky, rodiči a veřejností
 • podpora předškolního vzdělávání a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Projekt ukončen.

Více informací na stránkách projektu Zde

Díky zapojení do projektu Šablony můžeme vzdělávat naše pedagogy v oblastech moderních trendů současné pedagogiky.

Plakát šablony k nahlédnutí zde:

Plakát

Účastníci programu podpory digitalizace škol
Zapojení v síti Mrkvička© 2018 MŠ BRNO, BRECHTOVA 6, příspěvková organizace.
Všechna práva vyhrazena.
Graphic design by
Dreambound Design